LEAD FORWARD

Kartläggning av ditt ledarskap 

LEAD FORWARD  är en strukturerad kartläggning som ger dig som chef och ledare en nulägesbild av hur dina medarbetare uppfattar ditt ledarskap.

Resultaten från denna kartläggning sammanställs i en LEAD FORWARD feedbackrapport. Tillsammans med  din coach går ni igenom ett strukturerat arbetsmaterial och identifierar prioriterade utvecklingsområden i ditt ledarskap. Därefter görs en konkret  handlingsplan som följs upp under coachingprogrammet. Om du vill kan du också avsluta ditt coachingprogram med en kartläggning för att se resultatet av din utveckling. 

Den ledarskapsmodell som ligger till grund för LEAD FORWARD är den så kallade Full Range Leadership Model. Den är en av de ledarskapsmodeller som har starkast vetenskapligt stöd. 

Full range leadership model beskriver ett brett spektrum av ledarskapsbeteenden och omfattar såväl konstruktivt som icke-konstruktivt ledarskap. LEAD FORWARD fokuserar på effektivt ledarskap och därför utgår LEAD FORWARD helt och hållet från de beteenden som är förknippade med effektivt ledarskap.

I LEAD FORWARD kartläggs tre kategorier av ledarbeteenden:

Avvikelsebaserat ledarskap avser de beteenden som fokuserar på att hantera avvikelser från önskvärda beteenden, prestationer och resultat.

Villkorligt förstärkande ledarskap avser de beteenden som syftar till att klargöra för medarbetare vad som förväntas av dem samt vad de kan förvänta sig i gengäld.

Transformerande ledarskap avser beteenden som syftar till att utveckla medarbetare och arbetsgrupper och skapa förutsättningar för ökad motivation och trivsel. Det innefattar att agera som en god förebild, knyta den dagliga verksamheten till meningsfulla syften och visioner, stimulera till nytänkande och till att våga utmana befintliga sätt att göra saker på, lära känna och coacha sina medarbetare, och vara positiv och uppmuntrande.

LEAD FORWARD feedbackrapporten sammanfattar medarbetarnas svar på ett sådant sätt att det tydligt framgår vilka områden som de anser att ledaren bör utveckla i sitt ledarskap.